เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

หมายเลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล/บริษัท
ที่อยู่
หมายเหตุ ระบบจะไม่แสดงข้อมูลที่อยู่ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการป้องกันข้อมูลลูกค้า
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดิม (Tax)
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ใหม่ (Tax)* ตัวเลข 0-9 จำนวน 13 หลัก
รหัสสาขา (Branch ID)* ตัวเลข 0-9 ไม่เกิน 5 หลัก ถ้าเป็นสำนักงานใหญ่กรุณากรอก 0
แนบไฟล์ 1 (ใบ ภ.พ. 20)* รองรับสกุลไฟล์ดังนี้ .jpg, .png, .gif ขนาดไฟล์ไม่เกิน 6 MB
แนบไฟล์ 2 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) รองรับสกุลไฟล์ดังนี้ .jpg, .png, .gif ขนาดไฟล์ไม่เกิน 6 MB
แนบไฟล์ 3 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) รองรับสกุลไฟล์ดังนี้ .jpg, .png, .gif ขนาดไฟล์ไม่เกิน 6 MB
หมายเหตุ